گاهی به آسمان نگاه کن


به امید آرامش وصلح آدم بزرگای جهان

<